Finał
konkursu
Finał Konkursu na najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w ramach Digital Cardio Area

W pierwszym dniu Kongresu odbyły się prezentacje konkursowe „Telekardiologia w Polsce – szanse i wyzwania” w ramach Digital Cardio Area. Konkurs organizowany był na najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym, prezentowane podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023.

Na scenie zaprezentowano następujące wdrożenia:

  • Modele Telemedyczne „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, Adam Wajhajmer (Rzeszów)
  • „TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do UDSK w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Kinga Gościńska-Bis (Białystok)
  • Domowe monitorowanie hemodynamiczne w niewydolności serca – projekt AMULET, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Agata Galas (Warszawa)
  • LAT-AI – model oparty o sztuczną inteligencję wspierający decyzję o wykonaniu badania przezprzełykowego USG przed ablacją lub kardiowersją, Kliniczny Oddział Kardiologii, Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, Konrad Pieszko (Nowa Sól)
  • afterAMI – aplikacja mobilna dla pacjentów po zawale serca, Heart Team, Maria Boszko (Warszawa)

Podczas Uroczystej Inauguracji Kongresu PTK odbył się finał Konkursu oraz wręczenie nagrody głównej i specjalnej za najciekawsze rozwiązanie telemedyczne przyznanej przez Komisję ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego PTK.

Nagrodę główną za najbardziej efektywne wdrożenie rozwiązania z zakresu e-zdrowia w placówce medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym podczas XXVII Kongresu PTK otrzymało wdrożenie LAT-AI – model oparty o sztuczną inteligencję wspierający decyzję o wykonaniu badania przezprzełykowego USG przed ablacją lub kardiowersją. Nagrodę specjalną Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji ZG PTK otrzymało rozwiązanie „TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do UDSK w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu.


Oceny projektów konkursowych dokonała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Pawła Krzesińskiego – Przewodniczącego Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji.

– W pierwszej sesji zaprezentowano 5 zgłoszeń konkursowych dotyczących przygotowanych do wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Spośród różnorodnych koncepcji, obejmujących innowacje systemowe, diagnostyczne i analityczne komisja konkursowa nagrodziła dwie: model wspierający decyzje o wykonaniu badania przezprzełykowego przed ablacją lub kardiowersją wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz wdrożenie telemonitoringu elektrokardiograficznego u dzieci z podwyższonym ryzykiem arytmii. W drugiej części odbyła się debata ekspercka, w której wskazano kluczowe elementy niezbędne dla skutecznego wdrażania telekardiologii w Polsce – podsumował prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komisji Konkursowej, Przewodniczący Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji PTK.

Gratulujemy zwycięzcom!


Wszystkie prezentacje konkursowe dostępne poniżej

1. Modele Telemedyczne "Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Główną ideą projektu jest ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do opieki medycznej dla mieszkańców Polski. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu telemedycyny, które w praktyce oznaczają krótszy czas oczekiwania na uzyskanie specjalistycznej pomocy, poprawę jakości usług medycznych i zapewnienie ciągłości opieki. Ma również wpływ na efektywność oferowanych usług medycznych, z zakresu diagnostyki, leczenia, jak i profilaktyki. 

Niewydolność serca jest jednym z największych problemów zdrowotnych XXI wieku. Dane wynikające z szacunków PTK mówią o chorujących na nią 800 tysiącach osób w Polsce, a w najgorszych scenariuszach liczba ta może wynosić nawet milion. Co więcej odsetek ten ciągle się zwiększa pomimo wprowadzania nowych metod leczenia. 

Projekt stanowi ogromną szansę dla chorych z niewydolnością serca. Umożliwia pokazanie tym osobom oraz ich rodzinom, jak ważne są tak proste działania jak np. codzienny pomiar wagi ciała w monitorowaniu choroby oraz zapobieganiu zaostrzeniom. Łatwe przekazywanie tych danych do ośrodków kardiologicznych daje możliwość zmian w leczeniu farmakologicznym. Porady wykonywane w formie telewizyty są nawet dla starszych chorych łatwe do wykonania i szybko dostępne. Ciągły 24/7 nadzór medyczny prowadzony przez Ratowników Medycznych Centrum Telemedycznego pozwala na szybką interwencję w przypadku nieprawidłowych pomiarów. Wcześnie wykryte, dzięki holterom EKG zaburzenia rytmu serca pozwalają na włączenie dodatkowego leczenia u niektórych chorych, zapobiegając wystąpieniu udaru mózgu.

Projekt realizowany jest przy użyciu rozwiązań technologicznych opartych na: platformie telemedycznej CardioPortal/CardioPatient, aparacie BT-HUB 4.1 (router do transmisji danych z urządzeń pomiarowych), ciśnieniomierzu iXellence BPM Home IT, wadze do pomiarów masy ciała HW_FIT003, Event Holterze EKG – 14 dniowy (ECHO-MINI) oraz Holterze EKG (7-dniowym).

W ramach Projektu każdy z Pacjentów korzysta z 3-miesięcznej Opieki Telemedycznej, telekonsultacji z lekarzem POZ, kardiologiem, pielęgniarką POZ. Przeprowadzone zostają telekonsylia interdyscyplinarne pomiędzy lekarzem POZ I kardiologiem. Uczestnicy Projektu pozostają w 24/7 nadzorze medycznym prowadzonym przez Zespół Medyczny Centrum Telemedycznego. W przypadku przekroczonych progów alarmowych badań wykonywane są interwencje Ratowników Medycznych Centrum Telemedycznego a dodatkowo Pacjenci mają możliwość nieograniczonego kontaktu z Centrum Telemedycznym w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź potrzeby uzyskania informacji. 

Współpraca pomiędzy placówką POZ – lekarzem POZ – a specjalistami mającymi dostęp do bieżących i najaktualniejszych danych na temat stanu zdrowia pacjenta dzięki wsparciu Centrum Telemedycznego działającego 24 godziny na dobę to absolutna rewolucja w medycynie, a jednocześnie najlepsza droga do długoterminowej poprawy jakości życia pacjentów kardiologicznych.


Zobacz film: Telemonitoring Pacjentów z niewydolnością serca

Zobacz prezentację:

2. „TelePrzyjaciele od Serca” - Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do UDSK w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 

EKG jest podstawowym narzędziem w diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Czas trwania rejestracji standardowego, czyli 12-odprowadzeniowego EKG wynosi zwykle kilka-kilkanaście sekund. Wystarcza to w sytuacjach, gdy chore dziecko jest w trakcie częstoskurczu bądź gdy zaburzenia rytmu lub przewodzenia trwają dłuższy okres. Jeśli jednak zaburzenia pojawiają się sporadycznie, a ze względu na nasilenie objawów wymagają wnikliwej diagnostyki, w kardiologii dostępne są metody przedłużonej rejestracji rytmu serca. Wykorzystując przenośne urządzenia telemedyczne, tzw. holtery zdarzeniowe, można objąć monitoringiem elektrokardiograficznym pacjentów zgłaszających się do szpitala z dolegliwościami mogącymi nasuwać podejrzenie zaburzeń rytmu serca (m.in. omdlenia, zasłabnięcia, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca). Dzięki temu z większym prawdopodobieństwem, można zidentyfikować grupę pacjentów wymagających pogłębienia diagnostyki i włączenia leczenia. Urządzenia do długoterminowego monitorowania EKG, których użyto w opisywanym projekcie, są proste w obsłudze, a zapis, w zależności od wybranego trybu, może być inicjowany przez pacjenta lub powtarzany automatycznie przez urządzenie w zaprogramowanych interwałach.

Zapisy badań są transmitowane siecią telefonii komórkowej do Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej S.A. nadzorującego pacjentów, a tam analizowane i selekcjonowane przez Zespół Medyczny. Przypadki, w których stwierdzono nieprawidłowości są oznaczane i po zakończeniu preselekcji przekazywane w formie raportu lekarzowi prowadzącemu pacjenta drogą mailową lub telefoniczną, wszystkie dane i komunikacja integrowane są na jednej platformie informatycznej.

Takie rozwiązanie zapewnia większą wykrywalność istniejących zaburzeń dzięki dużej ilości badań. Jednocześnie, dzięki wstępnej selekcji wykonywanej przez specjalistów, lekarz kardiolog nie jest zmuszony do oglądania i analizowania dużej ilości zapisów. Otrzymuje tylko istotne badania, na podstawie których decyduje o diagnostyce i skutecznej metodzie leczenia. Przedstawiony model znacząco usprawnia pracę lekarzy specjalistów oraz zapewnia lepsze wykorzystanie szpitalnej bazy łóżkowej, dzięki ograniczeniu zbędnych hospitalizacji. Od początku prowadzenia projektu tj. od września 2020 r. w 8,5% zapisów wykryta została arytmia, a 1,5% pacjentów, których poddano monitorowaniu za pomocą telemetrii zostało skierowanych do badania elektrofizjologicznego i miało wykonaną ablację.

Zobacz prezentację:

3. Domowe monitorowanie hemodynamiczne w niewydolności serca – projekt AMULET

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Niewydolność serca jest istotnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym, stanowiącym ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. W Polsce na niewydolność serca choruje ponad milion osób. Pomimo stałego rozwoju medycyny i wdrażania nowych metod terapii, rokowanie pacjentów z niewydolnością serca nadal pozostaje niekorzystne. Największym problemem w tej grupie chorych są powtórne hospitalizacje po wypisie ze szpitala, które pogarszają rokowanie i jakość życia pacjentów. To właśnie hospitalizacje pochłaniają 94% budżetu przeznaczonego na opiekę nad pacjentami z tą chorobą. Poziom opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca nie jest satysfakcjonujący, co wynika z wielu ograniczeń systemu opieki zdrowotnej, z których głównymi są: niska dostępność opieki specjalistycznej i nowoczesnych metod diagnostycznych, a także choroby współistniejące, które ograniczają zarówno możliwość jak i chęć do poszukiwania opieki medycznej przez pacjentów. Dobrze zorganizowana opieka ambulatoryjna jest podstawowym warunkiem obniżenia liczby hospitalizacji i poprawy rokowania chorych z niewydolnością serca. Dlatego naszym celem było stworzenie urządzenia umożliwiającego domową ocenę parametrów kluczowych w leczeniu chorych z niewydolnością serca.

W ramach kolejnego etapu projektu AMULET stworzyliśmy urządzenie służące do oceny parametrów hemodynamicznych za pomocą kardiografii impedancyjna (impedance cardiography, ICG), które pacjenci wykorzystują samodzielnie w domu. Urządzenie domowe podobnie jak referencyjne urządzenie stacjonarne stosowane w głównej części projektu AMULET umożliwia ocenę uwodnienia klatki piersiowej, kluczowego parametru w procesie optymalizacji leczenia diuretycznego u chorych z niewydolnością serca. Za pomocą urządzenia rejestrowana jest impedancja podstawowa klatki piersiowej i jej zmiany w czasie. Dane przesyłane są do platformy telemedycznej, w której mogą zostać poddane analizie i zintegrowane z innymi danymi medycznymi. Urządzenie pozwala również na rejestrację jednokanałowego elektrokardiogramu. Dedykowana aplikacja mobilna, współdziałająca z urządzeniem, pomaga w prawidłowym wykonaniu i rejestracji badania, a także służy do samooceny stanu zdrowia przez pacjenta oraz określenia nasilenia objawów. Przesyłane dane – wyniki pomiarów hemodynamicznych oraz ankieta oceniająca stopień nasilenia objawów pozwalają na bardziej obiektywną i pełniejszą ocenę zmian stanu klinicznego w czasie. Uzyskane dane są przesyłane do platformy telemetrycznej, która umożliwia zdalne podejmowanie decyzji terapeutycznych. Wygenerowane na tej podstawie zalecenia, dotyczących przede wszystkim modyfikacji terapii, są zwrotnie przesyłane do pacjenta. Zdalna kontrola oparta na ocenie parametrów hemodynamicznych i ocenie klinicznej (wykonanej samodzielnie przez pacjenta) ma na celu zintensyfikowanie i ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki w okresie fazy chwiejnej, czyli związanej z najwyższym ryzykiem zgonu i hospitalizacji. 

Zobacz prezentację:

4. LAT-AI – model oparty o sztuczną inteligencję wspierający decyzję o wykonaniu badania przezprzełykowego USG przed ablacją lub kardiowersją – prezentacja prototypu

Kliniczny Oddział Kardiologii w Nowej Soli

U pacjentów otrzymujących przewlekle leczenie przeciwkrzepliwe wykonanie badanie przezprzełykowego USG przed ablacją przedcewnikową lub kardiowersją elektryczną nie jest wymagane, jednak jest to dość powszechna praktyka z uwagi na to, że skrzepliny w uszku lewego przedsionka stwierdzane są również u pacjentów na przewlekłej doustnej antykoagulacji. Dotychczas nie dysponowaliśmy zwalidowanymi narzędziami pozwalającymi na ocenę ryzyka uformowania się skrzepliny w uszku lewego przedsionka. Celem niniejszego projektu jest zaadresowanie klinicznej potrzeby i luki w obecnym postępowaniu poprzez stworzenie praktycznego narzędzia o dużym potencjale aplikacyjnym, pozwalającego na wsparcie procesu decyzyjnego co do wykonania badania przezprzełykowego.

W ramach prezentowanego rozwiązania stworzyliśmy w oparciu o dane pochodzące z wieloośrodkowego rejestru LATTEE model oparty o sztuczną inteligencję, który pozwala na ocenę ryzyka formowania skrzepliny w uszku lewego przedsionka w oparciu o dane kliniczne i pomiary z echokardiografii przezklatkowej. Model ten został zwalidowany w niezależnej grupie 1284 pacjentów z dwóch ośrodków osiągając pole pod krzywą ROC 0.85 (95%CI: 0.82-0.89) dla detekcji skrzepliny w uszku. Stosując protokół postępowania i punkty odcięcia dla modelu zaproponowane na podstawie grupy treningowej wykazano, że w grupie testowej możliwe byłoby zrezygnowanie z 40% wykonanych badań USG przezprzełykowego, a w grupie pacjentów u których odwołanoby takie badanie nie znalazłby się żaden pacjent ze skrzepliną w uszku lewego przedsionka.

W ramach prac rozwojowych powstał model pełen, wykorzystujący 29 zmiennych oraz model uproszczony, wykorzystujący jedynie 8 zmiennych. Model zredukowany został zaimplementowany w postaci prototypowej aplikacji której kod źródłowy jest dostępny publicznie (https://github.com/konradpieszko/LAT-AI). Podczas prezentacji na sesji Digital Cardio Area zostanie zaprezentowany funkcjonujący prototyp, z możliwością wygenerowania predykcji i rekomendacji modelu wraz z objaśnieniami predykcji.

Zobacz prezentację:

5. afterAMI - aplikacja mobilna dla pacjentów po zawale serca

Heart Team sp. z o.o.

W aplikacji dla pacjenta znajduje się moduł edukacyjny w formie merytorycznych lekcji służących zdobywaniu wiedzy przez pacjentów kardiologicznych na temat czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, stylu życia, powrotu do codziennego funkcjonowania, aktywności zawodowej, fizycznej, a także seksualnej. Informacje będą dostosowywane indywidualnie do profilu i potrzeb pacjenta. Indywidualny kalendarz zaplanowanych wizyt i badań stanowi funkcję wspierającą dla pacjenta. Aplikacja umożliwia kontakt pacjenta z ośrodkiem. Karta medyczna stanowi zestawienie najważniejszych informacji włącznie z historią medyczną obejmującą zdiagnozowane choroby, a także przebyte zabiegi. Ponadto, aplikacja posiada moduły 1) przypominania o przyjmowaniu leków 2) akwizycji i monitorowania dostępnych w smartfonie parametrów życiowych 3) diet kardiologicznych, zawierających przepisy na dania bezpieczne dla chorego po zawale. Panel dla personelu medycznego do koordynacji opieki w ramach panelu online zespół medyczny realizujący opiekę nad chorym po zawale ma dostęp do następujących modułów funkcjonalnych: a) edukacji pacjenta, b) aktywności fizycznej i rehabilitacji, c) wsparcia w przestrzeganiu zaleceń, przyjmowaniu leków i diety, d) koordynacji wizyt i badań kontrolnych oraz e) dokumentacji medycznej i zaleceń. Narzędzie pozwala zespołowi medycznemu na bezpośredni kontakt z pacjentem po zawale serca. Dostęp do wykresów parametrów pozwala obiektywnie określić kontrolę czynników ryzyka. Aplikacja stanowi nowoczesne i spersonalizowane wsparcie grupy pacjentów, która wymaga poprawy opieki.
Celem wdrożenia aplikacji jest optymalizacja procesu leczniczego pacjentów po zawale serca. 
Wśród korzyści należy wymienić wdrożenie nowoczesnego rozwiązania do codziennej praktyki, wsparcie pacjentów w zakresie stosowania się do zaleceń lekarskich, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie na długoterminowe rokowanie chorych.

Zobacz prezentację:

Sponsor strefy DCA:                       Partner konkursu:                           Powered by: