Materiał prasowy
05.10.2023


XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

„Wspólnie dla serca”

 

Choroby układu krążenia nadal są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce, podczas gdy w Europie Zachodniej zarówno u populacji poniżej 65. roku życia, jak i w całej populacji jako główna przyczyna zgonów zaczynają dominować choroby nowotworowe. W pewnym sensie „poradzono” tam sobie z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a ponieważ społeczeństwo żyje dłużej, to w związku z tym zapadalność na choroby nowotworowe może być nieco większa. We Francji kobiety mają mniej więcej takie samo ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego jak z powodu nowotworu, a mężczyźni nawet większe ryzyko zgonu z przyczyn onkologicznych niż kardiologicznych. W Polsce nadal musimy prowadzić działania, by zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca – powiedział prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podczas uroczystego otwarcia XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.

Dlatego też w myśl tegorocznego hasła Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Wspólnie dla serca” należy podjąć działania systemowe, aby zmniejszyć te statystyki – co z kolei odzwierciedla motto Kongresu „Od poradni do kliniki”.

Aktualizacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) na rok 2023

Jednym z najbardziej oczekiwanych doniesień na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego są prezentacje nowych wytycznych (ang. guidelines) w kardiologii. Wytyczne te zostały ogłoszone podczas sierpniowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, skr. ESC) w Amsterdamie – jednego z najważniejszych spotkań kardiologów na świecie.

Tegoroczne wytyczne dotyczą:

 • ostrych zespołów wieńcowych;
 • kardiomiopatii;
 • chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy;
 • infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

 

Zostały też zaktualizowane wytyczne z 2021 roku dotyczące niewydolności serca.

Wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi 2023

Komentarz: prof. dr hab. med. Adam Witkowski, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Aninie, Narodowy Instytut Kardiologii

Ogłoszone podczas Kongresu ESC tegoroczne wytyczne postępowania z pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW) obejmuję, co jest nowym ujęciem tego zagadnienia, wszystkie rodzaje OZW, a więc ostry zawal serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST w elektrokardiogramie (STEMI i NSTEMI) oraz niestabilna chorobę wieńcową (UA). Autorzy wyszli bowiem z założenia, że OZW to spektrum różnych manifestacji klinicznych, elektrokardiograficznych, biochemicznych i hemodynamicznych, dlatego zrezygnowali z opracowania oddzielnych wytycznych dla STEMI i OZW bez uniesienia odcinka ST, ogłoszonych odpowiednio w 2017 i w 2020 roku. Sprzyja to moim zdaniem spójności merytorycznej obecnej edycji wytycznych. Drugą istotną i ważną zmianą jest wyraźne uwzględnienie perspektywy i woli pacjentów leczonych z powodu OZW. Wytyczne zalecają, i są to rekomendacje w najwyższej, pierwszej klasie zaleceń, żeby opieka nad chorym uwzględniała jego potrzeby oraz o ile tylko to jest możliwe włączała pacjentów w proces decyzyjny. Nowe zalecenia klasy pierwszej dotyczą także terapii przeciwpłytkowej powszechnie stosowanej u pacjentów z OZW, postępowania z pacjentami po zatrzymaniu krążenia oraz ze spontaniczną dyssekcją (rozwarstwieniem) tętnicy wieńcowej jako przyczynie ostrego zawału serca, wykonania zabiegu przezskórnej angioplastyki w innych naczyniach wieńcowych niż tętnica odpowiedzialna za ostry zawał serca, czasu implantacji stałego rozrusznika serca oraz leczenia chorób współtowarzyszących.

Do istotnych zmian w stosunku do poprzedniej wersji wytycznych można m.in. zaliczyć obniżenie klasy rekomendacji dla przedzabiegowego włączenia blokera receptora płytkowego P2Y12 (te leki stanowią jeden ze składników podwójnej terapii przeciwpłytkowej stosowanej u pacjentów z OZW), czy rutynowego wykonywania koronarografii u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia w przebiegu OZW. Na zakończenie należy z dużą satysfakcją odnotować, że współautorką wytycznych jest p. prof. Ewa Jankowska, a recenzentem z ramienia PTK i ESC piszący te słowa.   


Wytyczne ESC dotyczące kardiomiopatii

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka, Kierownik Poradni Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Wytyczne ESC z 2023 r dotyczące kardiomiopatii są pierwszym dokumentem całościowo poświęconym tej tematyce. Przedstawiono w nim nową klasyfikację kardiomiopatii, opartą na fenotypie, nie etiologii. Poza kardiomiopatią przerostową, rozstrzeniową, arytmogenną kardiomiopatią prawej komory
i restrykcyjną wyróżniono nierozstrzeniową kardiomiopatię lewej komory. W klasyfikacji nie uwzględniono tzw. kardiomiopatii arytmogennej, mięśnia niescalonego, zespołu Takotsubo
i kanałopatii.

Podkreślono konieczność kompleksowej opieki nad chorym z kardiomiopatią i jego rodziną, uwzględniono różnice w opiece pediatrycznej. W diagnostyce położono nacisk na badania genetyczne
i obrazowe, w tym szczególnie rezonans magnetyczny z kontrastem. Stratyfikację ryzyka nagłego zgonu sercowego powinno się opierać na dostępnych skalach ryzyka. Ablacja jako zabieg bezpieczny
i skuteczny, powinna być rozważana w przypadku migotania przedsionków. Przestawiono wskazana do leczenia przeciwzakrzepowego. Uwzględniono wskazania do stosowania najnowszych leków, w tym inhibitora miozyny w kardiomiopatii przerostowej.


Wytyczne ESC dotyczące leczenia chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak, Kierownik Katedry i I Kliniki Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM, Poznań

Pacjenci z cukrzycą należą do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej i uszkodzenia nerek, bez względu na jakość kontroli glukozy we krwi. Dlatego należy zaraz po rozpoznaniu cukrzycy wdrożyć postępowanie mające na celu obniżenie tego ryzyka. Będzie to, przede wszystkim modyfikacja stylu życia, a także właściwe leczenie farmakologiczne.

Najważniejsze zalecenia

 • W związku z częstym współistnieniem chorób, należy u wszystkich pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową (SN) aktywnie poszukiwać cukrzycy typu 2 (T2D), np. oznaczyć stężenie glukozy na czczo lub HbA1c. U osób z T2D należy ocenić czy nie występują wykładniki choroby SN.
 • U wszystkich pacjentów z T2D bez rozpoznanej SN należy oceniać 10-letnie ryzyko jej wystąpienia, posługując się nową skalą ryzyka SCORE2-Diabetes. W zależności od ustalonego ryzyka zostaną dobrane leki przeciwcukrzycowe. Bez względu na skuteczność w redukcji poziomu glukozy, priorytet mają leki o korzystnym działaniu na serce i nerki.
 • U pacjentów z rozpoznaną chorobą SN i/lub uszkodzeniem nerek w przebiegu cukrzycy, należy włączyć leki z grupy inhibitorów receptora SGLT2 (flozyny) i/lub agonistów receptora GLP-1 (GLP-1a), bez względu na poziom glukozy we krwi i rodzaj dotychczas stosowanych leków przeciwcukrzycowych.
 • U pacjentów z grupy bardzo wysokiego lub wysokiego ryzyka w skali SCORE2-Diabetes, także należy stosować powyższe leki. W przypadku konieczności stosowania dodatkowych leków obniżających poziom glukozy należy preferować te o uwodnionych korzyściach sercowo-naczyniowych, a jeśli nadal potrzeba kolejnego leku to powinien to być lek, co do którego wykazano brak niekorzystnego działania na serce.
 • W zależności od skali ryzyka należy odpowiednio obniżyć poziom cholesterolu LDL. U pacjentów z rozpoznaną chorobą SN lub w grupie bardzo wysokiego ryzyka, pozom ten należy obniżyć poniżej 55 mg/dl (1,4 mmol/l). Zalecane skurczowe ciśnienie tętnicze u pacjentów z T2D powinno być niższe niż 130 mm Hg (u pacjentów > 65 lat, niższe niż 140 mm Hg)
 • U pacjentów T2D i niewydolnością serca należy włączyć flozyny, bez względu na stopień uszkodzenia serca.
 • U pacjentów T2D i przewlekłą chorobą nerek należy włączyć flozyny i finerenon, nowy lek hamujący postęp uszkodzenia nerek

 

Wytyczne ESC dotyczące infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, Kierownik II Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nowe wytyczne ESC/PTK postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia (IZW) stanowią wyczerpujące omówienie wielu aspektów tej rzadkiej, ale bardzo groźnej choroby serca. Pomimo postępów diagnostyki, antybiotykoterapii i kardiochirurgii śmiertelność nadal sięga 25%, i to przy wczesnym rozpoznaniu i wdrożonym adekwatnym leczeniu. Późne rozpoznanie i nieoptymalne leczenie zdecydowanie zwiększają ten odsetek, który wówczas zbliża się do 100%. W powyższym dokumencie znajdziemy wiele wskazówek praktycznych, które są ukierunkowane na poprawę rokowania. 

 

Jedną z najważniejszych decyzji w tym względzie jest konsekwentne wdrożenie regionalnych multidyscyplinarnych zespołów Endocarditis Team prowadzących pacjentów od momentu podejrzenia IZW poprzez wybór farmakoterapii i trudną, ale niezwykle istotną decyzję wyboru momentu leczenia operacyjnego. O ich skuteczności decyduje profesjonalny skład zespołu, wieloletnie doświadczenie kliniczne, spektrum posiadanej wiedzy oraz determinacja i szybkość wdrażania zaleceń.

 

Trzy nowe elementy tego dokumentu wymagają specjalnej uwagi:
1. nowe techniki obrazowania IZW. Dotychczas rekomendowane było jedynie badanie echokardiograficzne, zwłaszcza przezprzełykowe. Wegetacje na płatkach zastawki mają tak charakterystyczny obraz i ruchomość, że wstępne rozpoznanie wymaga jednego spojrzenia. Potwierdzenie, identyfikacja powikłań i dysfunkcją zastawki zajmuje znacznie więcej czasu, ale jest to możliwe do wykonania w ciągu 30 minut. 

W nowych wytycznych listę metod diagnostycznych uzupełniono o tomografię komputerową oraz 18F-PET-CT z takim samym poziomem rekomendacji, jak badanie echokardiograficzne. Dodatkową techniką rozpoznawania IZW stała się także scyntygrafia z użyciem znakowanych leukocytów. Tu zalecam pozyskanie najpierw własnych doświadczeń wśród pacjentów z potwierdzonym, a także wykluczonym procesem zapalnym. Aplikacja kliniczna nowych technik obrazowania w praktyce może nie być taka prosta, jak w przypadku echokardiografii.  

2. poszerzony zakres wskazań i szybkość operacyjnego leczenia IZW. Nowe wytyczne ujmują to w następujący sposób „jeśli istnieją wskazania do operacji kardiochirurgicznej, należy ją wykonać niezwłocznie”. Podkreślano, że gdy mamy już podjętą decyzję o leczeniu operacyjnym, czekanie nie przynosi uchwytnych korzyści. Już 10 milimetrowa wegetacja na płatkach zastawki powinna być leczona operacyjnie, o ile nie ma do niego bezwzględnych przeciwwskazań. 

Gdy dochodzi do niedokrwiennego udaru mózgu, a szczególnie przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), nowe wytyczne nie widzą powodu do opóźniania leczenia kardiochirurgicznego. Nawet udar krwotoczny nie stanowi przeciwwskazania do leczenia operacyjnego, jeśli towarzyszy temu zaawansowany stan hemodynamiczny spowodowany IZW, niekontrolowana infekcja bądź nadal utrzymujące się duże ryzyko kolejnego epizodu zatorowego. Świadczy o tym np. nadal obecna wegetacja > 10 mm w badaniu echokardiograficznym.

3. domowe leczenie wybranych chorych z IZW niskiego ryzyka. W dokumencie ściśle opisano wskazania i formę leczenia domowego z podawaniem długofalowo antybiotyków. Konieczne jest wykluczenie szeregu przeciwwskazań, potwierdzenie stabilnego stanu pacjenta, odpowiedni typ patogenu i jego lokalizacja, ale już od 10 dnia od rozpoznania część chorych może pozostać w domu. W wybranych przypadkach może to stanowić tańszą i bezpieczniejszą alternatywę długoterminowej hospitalizacji.

Gdybym miał jednak wskazać na jeden element, który ma szansę potencjalnie wpłynąć na trudną sytuację w zakresie tej bardzo groźnej choroby, zaleciłbym prostą i skuteczną metodę zapobiegania wystąpieniu IZW- badanie stomatologiczne u każdego pacjenta co najmniej raz w roku. Naturalnie połączone z pełną sanacją jamy ustnej.

 

Podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostały wskazane główne priorytety systemowe w kardiologii:

 • zlikwidowanie limitów w procedurach kardiologicznych i kardiochirurgicznych
 • rozszerzenie Sieci Kardiologicznej na teren całego kraju
 • przyspieszenie wprowadzania nowych technologii medycznych o potwierdzonej skuteczności do refundacji nie tylko lekowych, ale również w zakresie wyrobów medycznych
 • zwiększenie efektywności profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • promowanie mało inwazyjnych metod diagnostyki i leczenia interwencyjnego chorób układu krążenia
 • promowanie i wdrażanie koordynowanej opieki nad pacjentem kardiologicznym w poszczególnych jednostkach i zespołach chorobowych

 

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - kadencja 2023-2025

W trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłoniono nowe władze Towarzystwa.
Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA w Warszawie, dotychczasowy Prezes-elekt został nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zastąpił on kończącego kadencję prof. dr. prof. n. prof. Przemysława Mitkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Poprzedniego Prezesa. Wybrano również nowego Prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którym został prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, Kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii USK UO w Opolu i Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

***

Tegoroczny Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

***

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najdłużej funkcjonujących towarzystw naukowych w Polsce. Założono je ponad 60 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i zwalczania chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie się w innowacyjne rozwiązania, umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa. Oficjalnym pismem PTK jest miesięcznik Kardiologia Polska. Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2023-2025 jest prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, który rozpoczął swoją kadencję od 1 października 2023 r.

 

Więcej informacji udzielą Państwu:

Anna Pająk, tel. 605 302 336
e-mail: rzecznik@ptkardio.pl

Informacja prasowa: pobierz

-------------------------------------------------------

INFORMACJA PRASOWA
28.09.2023 

Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2023-2025

W trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłoniono nowe władze Towarzystwa. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA w Warszawie, dotychczasowy Prezes-Elekt został nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zastąpił on kończącego kadencję prof. dr. hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Byłego Prezesa. O tytuł Prezesa-Elekta ubiegali się: prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. dr hab. n.med. Piotr Jankowski oraz prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak. Prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został wybrany prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, Kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii USK UO w Opolu oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

prof. Robert Gil, Prezes PTK 2023-2025

Nowy Prezes PTK prof. dr n. med. Robert J. Gil podkreśla, że jego kadencja będzie się skupiała na 3 kierunkach działania. Pierwszy kierunek dotyczy organizacji samego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Z jednej strony wiąże się to ze stworzeniem Biura Eksperckiego PTK wzorem Advocacy and Regulatory Affairs Committees Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Takie „Biuro Eksperckie” powinno śledzić sytuację bieżącą na rynku zdrowia i reagować na dziejące się procesy. W efekcie ich pracy powinny na bieżąco powstawać odpowiednie opracowania, pozwalające walczyć o korzystne finansowanie procedur w naszej branży (m.in. refundacji dla nowych metod diagnostycznych, leków oraz terapii niefarmakologicznych).

Kolejna ważna sprawa dot. organizacji PTK to działalność oddziałów PTK. W żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem automatycznej likwidacji tych struktur, ale uważam, że przetrwają tylko te, które będą spełniały wysokie standardy PTK. Drugi kierunek to zapewnienia środków finansowych nie tylko na bieżącą działalność PTK, i tutaj należy rozważyć powołanie stosownej Fundacji oraz spółki operacyjnej. Drugi kierunek działania ma dotyczyć zdobycia mocnej pozycji PTK w Europie. Zależy mi na tym, żeby stworzyć tzw. „zasoby kadrowe” polskich kardiologów, którzy chcą poświęcić swój czas i działać w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - podkreślił prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2023-2025. Nasza reprezentacja jest w nim za mała. Uważam, że jeśli będziemy konsekwentnie działać w tym kierunku, to możemy mieć „swojego człowieka” w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ma wielu członków, liczymy się w Europie, mamy wielu wybitnych kardiologów. Wierzę, że dzięki swojemu doświadczeniu oraz umiejętnościom organizacyjnym jestem w stanie zrealizować oczekiwania środowiska i swoje własne – dodał Prezes PTK, prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil.

Trzeci kierunek działania to te nakierowane na bieżące potrzeby chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. I na pierwszym miejscu nowy Prezes PTK widzi konieczność stworzenia Narodowego Programu leczenia chorych ze wstrząsem kardiogennym oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil zapewnił też, że będzie usilnie starał się o zapewnienie lepszego dostępu do nowych technologii lekowych i sprzętowych. W tym celu prof. Robert J. Gil liczy na dobry dialog z administracją publiczną.

Nowy Prezes PTK uważa, iż nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie zauważalnych w Europie osiągnięć polskiej kardiologii ani pozwolić na obniżenie standardu naszej opieki dla chorego kardiologicznego i dlatego jako myśl przewodnią swojej kadencji proponuje hasło: „Polska Kardiologia – Europejskie Standardy”. PTK musi nieustannie rozwijać kardiologię w Polsce, poprzez usilne starania o wprowadzanie w naszym kraju innowacyjnych terapii lekowych i sprzętowych, co jest szalenie ważne w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa, kardiologicznych i współistniejących z nimi chorób cywilizacyjnych.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wybrano również Prezesa-Elekta PTK. Został nim prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, Kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii USK UO w Opolu i Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to edukacja i promocja zdrowia, wspieranie nauki oraz usprawnianie organizacji służby zdrowia w naszym kraju. Wszystkie te działania są tak samo ważne dla naszego środowiska i wszystkie wymagają wizji rozwoju, pomysłów, ciężkiej pracy i determinacji – podkreślił nowo wybrany Prezes-Elekt.

prof. Marek Gierlotka, Prezes Elekt PTK 2023-2025

Jako lekarze, kardiolodzy, jesteśmy przede wszystkim dla pacjentów, dlatego Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powinno być przestrzenią do dyskusji z pacjentami i na rzecz pacjentów. Powinniśmy wychodzić z konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które ułatwią korzystanie ze świadczeń i poprawią opiekę nad chorym. Musimy też jeszcze skuteczniej działać w zakresie pełnego wdrażana nowych technologii medycznych do systemu ochrony zdrowia. Nauka, edukacja i promocja zdrowia to również nasze priorytety - w tym konteście szczególnie ważne jest nasze zaangażowanie i wspólne działania z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym  – powiedział, prof. Marek Gierlotka, Prezes-Elekt PTK.

 

Skład nowego Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025:

Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil – Prezes PTK
Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka – Prezes-Elekt
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Były Prezes

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Prof. dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz
dr hab. n. med. Mateusz Tajstra

Członkowie Zarządu wybrani w II trybie wyborczym:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kempa

Dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski będzie pełnił funkcję sekretarza Zarzadu Głównego PTK.

****

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najdłużej funkcjonujących towarzystw naukowych
w Polsce. Założono je ponad 60 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa
w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i zwalczania chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie się w innowacyjne rozwiązania, umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa. Oficjalnym pismem PTK jest miesięcznik Kardiologia Polska.

Informacja prasowa: pobierz

-------------------------------------------------------

INFORMACJA PRASOWA
21.09.2023 

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Wspólnie dla serca – od poradni do kliniki”

W dniach 28-30 września 2023 r. w Poznaniu odbędzie się XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – najważniejsze wydarzenie naukowe i edukacyjne w dziedzinie kardiologii w naszym kraju. Hasło tegorocznej edycji to „Wspólnie dla serca”, a motto „Od poradni do kliniki” - i przede wszystkim o tym będą dyskutowali polscy i zagraniczni eksperci.

Jak co roku, Kongres PTK będzie wyjątkową okazją do wysłuchania wykładów wybitnych gości i wzięcia udziału w szeregu interesujących dyskusji. Podczas trzech dni zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. 

Z dumą możemy wskazać, że Kongres od lat jest wydarzeniem ważnym i cenionym nie tylko wśród kardiologów, ale także lekarzy specjalistów z innych obszarów terapeutycznych. Dowodem na to jest długoletnia tradycja, wysoka frekwencja uczestników oraz coraz większe zainteresowanie wystawców i mediów.

- Podczas tegorocznego Kongresu skupimy się na najnowszych możliwościach leczenia naszych pacjentów, na tym w jaki sposób powinniśmy rozpoznawać choroby układu sercowo-naczyniowego, jak je leczyć, zapewnić długotrwałą opiekę po leczeniu szpitalnym i następnie jak rehabilitować pacjentów dotkniętych chorobami serca i naczyń. Spotkanie to umożliwi również bezpośrednią wymianę poglądów i naszych doświadczeń – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK. 

Program naukowy Kongresu PTK 2023

Tegoroczny program naukowy Kongresu jest bardzo ciekawy i różnorodny. Pozwoli zdobyć wiedzę pomocną w codziennej praktyce klinicznej. Podczas wydarzenia eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jak również zaproszeni goście będą prezentować i omawiać wyniki najnowszych badań klinicznych, nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz zostaną szeroko omówione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

- Spotykamy się, aby porozmawiać o tym, jak najlepiej zdiagnozować naszych chorych i jak zapobiegać chorobom układu krążenia, jak z zastosowaniem najnowszych leków oraz innowacyjnych metod zabiegowych leczyć naszych pacjentów z chorobami układu krążenia. Szczególną uwagę poświęcimy optymalizacji współpracy pomiędzy lekarzami i jednostkami na różnych poziomach referencyjnych (od lekarza rodzinnego do wysokospecjalistycznego centrum kardiologiczno-kardiochirurgicznego), a także na współpracy kardiologów z lekarzami innych specjalności w aspekcie leczenia chorób współistniejących u pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz diagnostyki i leczenia powikłań kardiologicznych występujących w trakcie leczenia innych chorób (np. powikłania chemioterapii nowotworów). Program Kongresu będzie tak samo bogaty, jak ubiegłorocznej edycji w Katowicach – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PTK.

- W tym roku po raz pierwszy zostaną zaprezentowane i szeroko omówione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 2023 r. oraz uaktualnione wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

 Będzie to również szczególny Kongres, ponieważ kończy się kadencja obecnego zarządu, czyli będzie to okazja do podsumowania tego co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat. Przedstawimy, co udało się osiągnąć dla polskiej kardiologii i polskich pacjentów oraz to, co należy jeszcze przeprowadzić – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK.

Sesja systemowa Prezesa PTK 

W programie znajdzie się również sesja systemowa Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK pt. „Dwa lata polskiej kardiologii: sukcesy, niepowodzenia i wyzwania”, do której zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych oraz przedstawicieli pacjentów. 

- Dbamy o to, aby kardiologia była przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji. Zależy nam na wymianie doświadczeń ekspertów w zakresie podejmowania optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale również na ustaleniu priorytetów dla działań decydentów, pamiętając o tym, że choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce nie tylko w całej populacji, ale także wśród osób w wieku produkcyjnym (przed 65. rokiem życia) – podkreśla prof. Przemysław Mitkowski. 

Nowy Zarząd PTK - kadencja 2023-2025

W trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłonione zostaną nowe władze Towarzystwa. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, dotychczasowy Prezes-elekt zostanie nowym Prezesem PTK. Zastąpi on kończącego kadencję prof. dr. hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Poprzedniego Prezesa. 

O wybór na prezesa-elekta, którego kadencja przypadnie na lata 2025-2027, ubiegać się będą: prof. Marek Gierlotka, prof. Piotr Jankowski i prof. Jarosław Kaźmierczak.

Patroni honorowi i medialni

Tegoroczna edycja Kongresu PTK została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Patronami medialnymi tegorocznej edycji Kongresu PTK są: Kardiologia i Diabetologia, Co w Zdrowiu, Esculap, Fakty Medyczne, Konsylium24, Kurier Medyczny, Medexpress, Medicalpress, Medtube, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Rynek Zdrowia, Świat Medycyny i Farmacji, Terapia.

Zapraszamy do śledzenia strony Kongresu oraz social mediów PTK: kongres2023.ptkardio.pl/

***

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najdłużej funkcjonujących towarzystw naukowych w Polsce. Założono je ponad 60 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i zwalczania chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie się w innowacyjne rozwiązania, umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa. Oficjalnym pismem PTK jest miesięcznik Kardiologia Polska. Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023 jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski. Od 1 października br. Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na kadencję 2023-2025 będzie prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil.

Więcej informacji udzieli Państwu:

Anna Pająk, tel. 605 302 336
e-mail: rzecznik@ptkardio.pl 


Informacja prasowa: pobierz